KONTAKT:

Filmový klub ve Vsetíně, z. s.
Náměstí Svobody 2076 (kino Vatra)
755 01 Vsetín
IČO:
65469542
fkvsetin@fkvsetin.cz
tel.:  739 575 052
 

Výbor Filmového klubu Vsetín:


 

Milan Kostelník - předseda (predseda@fkvsetin.cz)

Petr Mašata - místopředseda (fkvsetin@fkvsetin.cz)

Jiří Fiala - člen

Dagmar Metelková - člen

Saša Dobrovolná - člen

Petr Hubáček - člen

 

Obecná informace o ochraně osobních údajů v organizaci pro veřejnost o správci osobních údajů

Spolek Filmový klub ve Vsetíně, z. s. je sdružovat fyzické osoby se zájmem o filmové umění k výměně názorů na filmové umění a filmovou tvorbu formou klubového setkávání, pořádání filmových představení a dalších akcí s filmem. Účelem spolku je také působit na estetické a morální vlastnosti členů spolku i dalších obyvatel a rozvíjet kulturní a společenský život v obci. Účelem spolku je podpora a rozvoj kulturního vyžití členů spolku a dalších obyvatel obce Vsetín a přilehlého okolí v oblasti filmového umění, šíření filmové kultury a zvyšování kvality všeobecné výchovy k pochopení uměleckého filmu a kultury vůbec.

Spolek zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679  (obecné nařízení o ochraně osobních údajů jinak též GDPR).

Spolek je správcem některých nezbytných osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

·         Evidence členů

·         Zajišťování smluvních vztahů

·         Přímého marketingu

Kontaktní adresa správce:

Filmový klub ve Vsetíně, z. s. , adresa Náměstí Svobody 2076, 755 01 Vsetín, IČ: 65469542,

e-mail: fkvsetin@fkvsetin.cz

Kontaktní osobou pro řešení Vašich požadavků je předseda spolku tel: +420 603 227 233

e-mail: predseda@fkvsetin.cz

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování, se kterým jste vyslovili souhlas. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem organizace.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u předsedy spolku.

 Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavku a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.


 

úvodní stránka